December 19, 2012
POY 2012- Mr. President #poy2012 #obama #timemagazine #personoftheyear

POY 2012- Mr. President #poy2012 #obama #timemagazine #personoftheyear

  1. elsahair posted this